KONTAKTY

Ing.Leo Buchta - Buchta r.a.
Lhotka nad Bečvou 85
756 41
tel: 00 420 571 635 696
napište nám
IČO: 46570292
DIČ: CZ6403031899


Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 30. dubna 1996, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle par.28a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:

Par. 1

Způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku

(1) Obsah vláken v textiliích se vyjadřuje v procentech se zaokrouhlením na celé číslo.

(2) Podíly jednotlivých druhů vláken se vyjadřují v procentech celkové hmotnosti textilních surovin obsažených v textilii.

(3) Při stanovení podílů druhů vláken se přihlíží ke všem textilním surovinám.

(4) Při stanovení podílu druhů vláken se neberou v úvahu tyto části, pokud jsou oddělitelnou částí výrobku:

a) u všech textilních výrobků netextilní části a vybavení výrobku, např. lemy, etikety, bordury, prýmky, textilní části zapínacích prvků, dolpňky, ozdoby, pružné nitě a pásky,

b) u podlahových textilií všechny části, které netvoří užitný povrch,

c) u potahových a závěsových textilií vazné a výplňkové nitě, které netvoří součást užitného povrchu,

d) u konfekcionovaných výrobků vložky, kapsoviny, šicí nitě a výplně, pokud nemají izolační funkci.

(5) Při stanovení podílu se uvedou:

a) viditelná a izolovatelná efektní vlákna, pokud jejich obsah přesáhne 7% celkové hmotnosti výrobku,

b) vlákna přidávaná do výrobku za účelem dosažení antistatického účinku, pokud přesáhnou 2% celkové hmotnosti výrobku.

(6) U výrobků složených z více mechanicky oddělitelných částí nebo vrstev, které mají rozdílné materiálové složení, se stanoví podíly samostatně pro každou část nebo vrstvu. Z částí, které tvoří méně než 30% hmotnosti výrobku, se povinně značí hlavní podšívky.

(7) U výrobků složených z textilní a netextilní části se podíly vztahují k hmotnosti textilní části výrobku. V určitých případech je kromě toho možno uvést podíl textilní a netextilní části vztažený k celkové hmotnosti výrobku (např. podíl polyuretanové pěny u laminovaných textilií nánosu u nánosovaných textilií).

 

Par. 2

Podrobnosti o způsobech označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

 

(1) Při označování jednotlivých druhů vláken se používají jejich celé druhové názvy. U textilií určených k dalšímu zpracování lze použít místo plných názvů vláken zkratky, které však musí být v průvodních dokladech vysvětleny. Názvy jednotlivých druhů vláken jsou vedeny v příloze č.1 k této vyhlášce.

(2) U výrobků, kde je ve stadiu výroby technicky obtížné stanovit obsah jednotlivých druhů vláken, lze při označování použít název "směs vláken". Název "hedvábí" nesmí být použit pro označení tvaru nebo zvláštního provedení textilního vlákna.

(3) Pokud je vlněný výrobek složen výhradně z vláken, která jsou použita v textilii poprvé, může být označen názvem "střižní vlna".

(4) Pokud je výrobek složen pouze z jednoho druhu vlákna, označí se názvem tohoto vlákna a údajem "100%". Tento údaj může být nahrazen názvem "čistá" nebo "pouze z".

(5) Obsahuje-li výrobek dve nebo více druhů vláken, postupuje se při jeho označování takto:

a) pokud jeden druh vlákna tvoří minimálně 85% celkové hmotnosti výrobku, označuje se výrobek názvem tohoto vlákna s údajem o jeho podílu v procentech nebo názvem tohotovlákna s údajem o jeho podílu v procentech nebo názvem tohoto vlákna a údajem "minimálně 85%" nebo názvem tohoto vlákna s údajem o jeho podílu a názvy dalších vláken s údaji o podílech nebo bez těchto údajů.

b) pokud žádný druh vláken neobsahuje 85% celkové hmotnosti výrobku označuje se výrobek názvem s údajem o podílu alespoň dvou druhů vláken, jejichž zastoupení je nejvyšší, a dále se uvádějí názvy dalších druhů vláken v pořadí podle výše jejich podílů, a to s údaji o podílech nebo i bez těchto údajů,

c) pokud výrobek obsahuje jeden nebo více druhů vláke, která jsou zastoupena jednotlivě podílem nižším, než 10 %, lze výrobek označit názvem "jiná vlákna" s údajem o jejich úhrnném podílu. Bude-li však v označení název vlákna, rozdíl je menší než 10 % hmotnosti výrobku, musí být uveden výčet všech druhů vláken a jejich podíl.

(6) Pokud dva nebo více výrobků tvoří jeden celek a materiálové složení je stejné, mohou být označeny společným označením. Seznam těchto výrobků je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) Označení výrobku údaji o složení materiálu musí být zřetelné a dobře čitelné. Údaje o každém podílu vlákna musí být stejně výrazné.

(8) Pokud obchodní název výrobku nebo název výrobce obsahuje jeden z názvů textilního vlákna nebo název, který by s ním mohl být zaměněn, uvede se obchodní název výrobku nebo název výrobce bezprostředně před označením výrobku údaji o obsahu vláken nebo po tomto označení.

(9) Jiné údaje o výrobku než údaje o složení materiálu se uvedou samostatně.

 

Par. 3

Sezanm textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

Par. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Dlouhý CSc, v.r.